Veient la categoria

Serveis Cambra

Llistats i cens d’empreses

Facilitem informació bàsica d´empreses per poder identificar i localitzar nous clients, realitzar cerques i segmentacions per preparar campanyes de màrqueting, buscar nous proveïdors i conèixer millor a la seva competència,... Llistat públic d’empreses de la demarcació de Valls i l’Alt Camp. Llistat d’empreses a mida, per sectors i tipologia d’empresa, de qualsevol part del territori…
Llegeix més...

Servei d’optimització energètica

El Servei de Prediagnòstic Energètic inclou: Anàlisi energètica dels consums i costos energètics. Definició dels ratis energètics de l’empresa i comparativa amb els ratis d’empreses de tipologia similar. Eficiència tarifària (optimització de contractació energètica); situació del subministrament i contractació energètica, potència contractada, energia reactiva, distribució percentual…
Llegeix més...

Servei de tramitació d’ajuts energètics

(PRESSUPOST) Inclou: Assessorar sobre les opcions de subvenció a les que pot optar el seu projecte, a nivell municipal, autonòmic, nacional o europeu, així com les limitacions i compromisos que comporta la seva concessió per a l’empresa. Elaboració de la documentació tècnica, econòmica i administrativa necessària per sol·licitar la subvenció. Tramitació de la subvenció: presentació…
Llegeix més...

Servei de gestió energètica

(PRESSUPOST) Monotorització mensual del consum energètic mitjançant el seguiment de les factures (consum i cost), es verifiquen els preus signats i alertes davant excessos i desviacions; Comunicats mensuals d’estat i seguiment. A final del servei es realitzarà un informe final. Informació de subvencions en l’àmbit energètic. Seguiment dels principals ratis energètics de l’empresa i es…
Llegeix més...

Servei de contractació energètica

(PRESSUPOST) Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats d’estalvi, desviació respecte als estàndards de mercat.Anàlisi de dades històriques de com a màxim un any i recomanacions, si s’escau, de realitzar un anàlisi amb major profunditat: consums anormals, potencialitats…
Llegeix més...

Punt d’assessorament energètic

(GRATUÏT) La Cambra com a entitat col·laboradora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ofereix a les empreses gratuïtament un servei d’assessorament energètic amb l’objectiu d’informar i orientar les empreses cap a una optimització del seus recursos amb la gestió eficient de l’energia (contractació de l’energia, legislació i normativa, ajuts...) La Cambra també organitza jornades…
Llegeix més...

Eficiència energètica

La Cambra de Comerç de Valls us assessora i us ofereix una línia de serveis orientats a donar-vos suport en la millora de l’eficiència energètica i reduir costos. Avantatge que us oferim, tenim un criteri independent, no ens trobem lligats amb cap comercialitzadora energètica de mercat lliure, ni amb cap fabricant, ni tecnologia existent. Beneficis per l’empresa. Reducció de costos…
Llegeix més...

Lloguer d’instal·lacions

La Cambra compta amb sala d'actes, sales de reunions i aules de formació que poden ser utilitzades per les empreses per dur a terme reunions de treball, presentacions i actes diversos. Les sales i aules climatitzades, es poden equipar amb material divers: retro-projector, canó de transparències, televisió, vídeo,.. Aquest material també està disponible per a lloguer per separat. LLOGUER…
Llegeix més...

Activitats

Continuïtat de l’Empresa Familiar que la Cambra de Valls posa a disposició de tots els Empresaris Familiars, us presentem les diferents activitats presencials que periòdicament anem organitzant amb una clara voluntat formativa i informativa. Diagnosi de continuïtat de la PIME familiar en l'actual crisi econòmica financera (maig 2009) Com millorar la gestió dels processos industrials a la PIME…
Llegeix més...

Presentació

Majoritàriament les empreses de la demarcació de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls són pimes familiars, els seus empresaris, en diverses ocasions ens han manifestat la necessitat d'adquirir coneixements sobre com afrontar el repte que els suposarà la successió en la propietat, en el govern i en la direcció a les seves empreses, conservant la unitat de la família i garantint la…
Llegeix més...

Creació d’empreses

PLA D'EMPRESA El pla d'empresa és una eina de reflexió sobre els aspectes importants del teu futur negoci, que t'ajudaran a conèixer profundament l'empresa i el mercat abans d'iniciar la teva activitat. El pla d'empresa et servirà per decidir seguir endavant en la creació de la teva empresa, refinar el producte o servei, anticipar-se a possibles problemes i realitzar un seguiment de la…
Llegeix més...